Ogłoszenia duszpasterskie

Intencje mszalne

Szczęść Boże!   Witamy na stronie Parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Mierzynie!

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA DAROWIZNY

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA DAROWIZNY

PRZEKAZANEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NA RZECZ BUDOWY NOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

W MIERZYNIE.

 

 

Podatnik będący osobą fizyczną może odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym darowizny przekazane na cele kultu religijnego.

Przez określenie darowizny na cele kultu religijnego należy rozumieć środki darowane nie tylko dla kościołów, ale również związków, organizacji religijnych i kościelnych osób prawnych. Mogą to być np. darowizny przekazane na budowę lub remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych do świątyni.

Wysokość odliczenia darowizny na rzecz kultu religijnego nie może przekroczyć 6 procent dochodu.

 

 

Podstawa prawna:

USTAWA

z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych

(tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r. Nr 80 poz. 350; (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 90 poz. 416; tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176; tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307; tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 361)

 

Rozdział 6

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

 

 

Art. 26. 1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot: 

(…)

9) darowizn przekazanych na cele: 

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, 

b) kultu religijnego, 

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu; 

 

 

Uwaga:

 

Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując:

  • wartość darowizny,
  • wartość odliczenia oraz
  • dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności      jego nazwę i adres.

 

Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty lub umowy darowizny ze wskazaniem wartości przekazanych nieodpłatnie towarów, udostępnić je należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.

 

Darowizna pieniężna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – Parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej ul. Welecka 17, 72-006 Mierzyn,

nr rachunku w PLN: 68124038131111001042525258;

nr rachunku w EUR: 24124038131978001042564374;

nr rachunku w USD: 97124038131787001042564462;

 

z podanym tytułem przelewu: „darowizna na rzecz budowy nowego Kościoła Parafialnego w Mierzynie

W przypadku darowizny innej niż pieniężna darowizna winna być udokumentowana dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem Księdza proboszcza działającego w imieniu Parafii - o jej przyjęciu.

 

 

 

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA DAROWIZNY

PRZEKAZANEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE NA RZECZ BUDOWY NOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W MIERZYNIE.

 

Podatnik będący osobą prawną może odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym darowizny przekazane na cele kultu religijnego.

Przez określenie darowizny na cele kultu religijnego należy rozumieć środki darowane nie tylko dla kościołów, ale również związków, organizacji religijnych i kościelnych osób prawnych. Mogą to być np. darowizny przekazane na budowę lub remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych do świątyni.

Wysokość odliczenia darowizny na rzecz kultu religijnego nie może przekroczyć 10 procent dochodu.

                                                  

 

Podstawa prawna:

USTAWA

z dnia 15 lutego 1992 r.

o podatku dochodowym od osób prawnych

 

(tekst pierwotny: Dz. U. 1992 r. Nr 21 poz. 86; (tekst jednolity: Dz. U. 1993 r. Nr 106 poz. 482; tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654; tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 74 poz. 397).

 

Rozdział 5

 

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

 

Art. 18. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:  

1.(…)

(…)

7) darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1. 

1a. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie może przekroczyć 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym że odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:  

(…)

1c. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikające z odrębnych ustaw, stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. 

 

Uwaga:

 

Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując:

  • wartość      darowizny,
  • wartość      odliczenia oraz
  • dane      identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

 

Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty lub umowy darowizny ze wskazaniem wartości przekazanych nieodpłatnie towarów, udostępnić je należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.

 

Darowizna pieniężna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – Parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Bolesnej ul. Welecka 17, 72-006 Mierzyn,

nr rachunku w PLN: 68124038131111001042525258;

nr rachunku w EUR: 24124038131978001042564374;

nr rachunku w USD: 97124038131787001042564462;

 

z podanym tytułem przelewu: „darowizna na rzecz budowy nowego Kościoła Parafialnego w Mierzynie

W przypadku darowizny innej niż pieniężna darowizna winna być udokumentowana dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem Księdza proboszcza działającego w imieniu Parafii - o jej przyjęciu.

 

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji. 

 

Odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 Ustawy.

 

 

Sakramenty dzieci

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Parafia rzymskokatolicka

p.w. Matki Boskiej Bolesnej

 w Mierzynie

 
Data powstania: 01.05.1947

Księgi od 1948 r.    Odpust: 15 września

Proboszcz parafii:

Ks. Dziekan prob. prałat dr Zbigniew Wyka

 

Przynależność:

Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

 Dekanat: Szczecin-Pogodno

Biuro parafialne


 
ul. Welecka 17, 72-006 Mierzyn 
tel. (091) 483 12 85
parafiamierzyn@wp.pl

 czynne w dni powszednie od godz. 17:00